Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor debat

De burger in het sociale domein..wie stuurt?
OWNH

De discussie over uitvoering van publieke taken is een constante in het politieke en maatschappelijke debat. Maatschappelijke ontwikkelingen stellen de overheid voor nieuwe opgaven. De afgelopen jaren zijn er veel taken van het rijk naar lokale overheden gedecentraliseerd en vice versa. Ook de komende periode staan er grote decentralisaties op het programma. De zogenaamde 3D operatie, decentralisatie van jeugdzorg, wajong en AWBZ, is de meest in het oog springende en zal zeker niet de laatste zijn. Als redenen voor overheveling van taken en bevoegdheden worden o.a. genoemd ‘dichter bij de burger’, ‘meer kennis van zaken’ en ‘goedkopere uitvoeringskosten’.

De discussie is niet langer alleen een zaak van overheden en hun uitvoeringsorganisaties. Ook marktpartijen en de burger zelf krijgen een belangrijke rol bij de verwezenlijking van maatschappelijke doelen. In het sociaal domein worden zo voor de uitvoering steeds meer partijen belangrijk. Dat vraagt om regie, om een transformatie naar netwerkdenken, naar andere besturings- en verantwoordingsvormen. De uitvoering lijkt daarmee niet eenvoudiger maar juist complexer te worden. Tegelijkertijd zijn vragen relevant over hoe kosten, kwaliteit en toegankelijkheid op hetzelfde niveau te houden zijn. Is het aannemelijk dat we straks weer terugverlangen naar de eenvoud van uitvoeringsorganisaties met een heldere taak en opdracht?

Een drietal sprekers gaf tijdens de bijeenkomst op 19 september hun visie op bovenstaande ontwikkelingen. Martijn van der Steen, als co-decaan en adjunct directeur verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, ging in zijn verhaal o.a. in op nieuwe sturingsvormen tussen (gemeentelijke) overheid en burger in de context van maatschappelijke zelforganisatie. Hans Spigt, wethouder van de gemeente Utrecht, ging in op de uitdagingen die er wat betreft dit vraagstuk bij de gemeente liggen. Tot slot gafl Jos de Blok, directeur van Buurtzorg Nederland, zijn visie. Buurtzorg Nederland heeft een vernieuwend concept voor verpleging en verzorging aan huis ontwikkeld.

Programma

  • 16.00 uur Ontvangst
  • 16.30 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Tof Thissen, voorzitter NGSZ
  • Inleiding *
  • Discussie tussen inleiders en aanwezigen in de zaal
  • 18.30 uur Afsluiting met borrel

* Inleidingen door:


Terug naar overzicht