Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor debat

NGSZ bijeenkomst 'Re-integratie: van afvoerputje naar succesbeleid'
Algemeen

Hoe help je werklozen aan betaald werk?

De toeleiding naar werk van werklozen met een afstand tot de arbeidsmarkt was tot voor kort veelal beperkt tot (de gedragsverandering van) de werkloze zelf. Er was weinig aandacht voor een actieve rol van de werkgever en de faal- of succesfactoren in de context voor het verkrijgen van werk. Daar is verandering in gekomen. De politiek en het beleid heeft in het arbeidsmarktdiscours ‘werkgevers- ofwel vraaggerichtheid’ als oplossingsrichting naar voren geschoven. Tevens is er meer belangstelling aan het ontstaan voor het belang van de context voor het aan een baan helpen van langdurig werklozen. Overal in het land wordt in de uitvoering gewerkt aan het actief betrekken van werkgevers bij het aan het werk helpen van kwetsbare werkzoekenden. Ieder voor zich buigt zich over de vraag in welke context deze werkgevergerichte aanpak kan floreren.

Op 24 juni gaan we met elkaar in debat over de praktijk van de re-integratiedienstverlening. Na een inleiding door Els Sol (AIAS) over de uitkomsten van het recent uitgevoerde onderzoeksprogramma ‘Fit or Unfit: theorie en praktijk van re-integratie‘ en een reactie van Yvonne Wijnands (SZW) worden visies van betrokkenen vanuit de zaal toegelicht. Opdrachtgevers, opleiders van klantmanagers en consulenten, zorgverzekeraars, wetenschappers en publiek en private uitvoerders gaan met elkaar en met de overige aanwezigen in discussie over hoe zij dit nieuwe beleid daadwerkelijk in de praktijk vormgeven en waar ze tegenaan lopen.

U bent van harte uitgenodigd om met ons hierover te debatteren! Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje. Graag tot ziens op 24 juni 2015 voor een sprankelend debat!

Met vriendelijke groet,

Tof ThissenVoorzitter

Programma

  • 16.00 uur Ontvangst
  • 16.30 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Tof Thissen
  • Inleiding *
  • Gevolgd door debat
  • 18.30 uur Afsluiting met borrel

* inleidingen door:

  • Els Sol, Onderzoeker bij het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) Universiteit van Amsterdam. Klik hier voor de presentatie
  • Yvonne Wijnands, Hoofd Specifieke Participatievoorzieningen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)


Terug naar overzicht