Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor dialoog

Essay wedstrijd: Naar een servicegerichte overheid met een onmisbare rol voor de burger

Een uitdaging! De LCR, Tijdschrift Sociaal Bestek en het Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid (NGSZ) organiseren samen een essay-wedstrijd. De titel? Naar een servicegerichte overheid met een onmisbare rol voor de burger. De LCR wil goed gebruik maken van de ruimte die de overheid nu biedt aan de stem van de burger. De essays leveren ideeën en inzichten op voor de versterking van de rol van de LCR als belangenbehartiger van alle uitkeringsgerechtigden. De LCR gebruikt deze essays ook voor haar boodschap aan het nieuwe kabinet. Immers ‘weten is nog geen doen’.

Dialoog met de burger

Een overheid die naast de burger staat en steun biedt, vooral aan de mensen die die steun het hardste nodig hebben. Dat die kernfunctie verloren is gegaan is de harde conclusie uit ‘Ongekend Onrecht’ en ‘Klem tussen balie en uitvoering’. De weg naar een servicegerichte overheid en herstel van vertrouwen kan alleen door dialoog met de burger, zo wordt nu breed erkend en uitgesproken.

De overheid wil burgers en doelgroepen voortaan vroegtijdig betrekken bij het voorbereiden van wetten en bij invoerings- en uitvoeringstoetsen. Kamerleden moeten vaker in gesprek met burgers om zich te kunnen verplaatsen in hun leefwereld, en om te horen waar ze bij de overheid tegenaan lopen, aldus het advies in het rapport 'Klem tussen balie en uitvoering'.

Het burgerperspectief staat centraal bij de aangekondigde overheidsbrede hersteloperatie. De LCR, Sociaal Bestek en het NGSZ zien dit als een erkenning voor de burger als onmisbare informatiebron voor beleid en uitvoering.

In deze essaywedstrijd dagen we jullie uit om een aantal vragen te beantwoorden:

• Hoe zorgen we voor een lerende overheid, die de burger/klant actief betrekt, die luistert en diens inbreng ter harte neemt?

• Hoe kan de inbreng van de burger bij wetgeving, beleid en uitvoering nog verder worden versterkt?

• Onder welke voorwaarden kan aan de inbreng van de burger effectief en duurzaam vorm worden gegeven?

Auteursrichtlijnen

Aantal woorden: maximaal 1250

Deadline: 10 april 2021

Aanleveren bij: info@lcr-suwi.nl

Procedure

• Alle essays die aan de eisen voldoen, worden gepubliceerd via www.landelijkeclientenraad.nl

• Een deskundige jury beoordeelt de essays en wijst drie winnaars aan. Hun essay wordt gepubliceerd in Sociaal Bestek van april.

• In mei 2021 gaan we o.l.v. Harold Herbert (directeur Verbond van Verzekeraars) met de winnaar over dit thema in gesprek op een publieksbijeenkomst van NGSZ en de Landelijke Cliëntenraad.

Juryleden
De jury die de inzendingen gaat beoordelen staat onder voorzitterschap van LCR-voorzitter Amma Asante.

Prijs

De winnaar ontvangt 500 euro, tweede plaats 300 euro en de derde plaats 200 euro plus een jaar lang gratis toegang tot Sociaal Bestek.

Dialoog

In mei 2021 organiseren NGSZ en de LCR een hybride bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst is een dialoog over de praktische invulling van de aanbevelingen van de tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties.Terug naar overzicht