Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor debat

NGSZ bijeenkomst 'Van decentralisatie...naar burgerparticipatie' en Algemene Ledenvergadering
Algemeen

Van decentralisatie...naar burgerparticipatie

Met de decentralisaties die van kracht zijn per 1 januari 2015 is een trend waarneembaar: burgers zijn behalve consumenten en eindgebruikers steeds vaker initiator van (gezondheids)initiatieven. Er zijn verschillende redenen om zelf het heft in handen te nemen: frustratie met het bestaande systeem of juist vanwege betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. De overheid juicht deze initiatieven toe (denk aan termen als ‘Participatiesamenleving’ en ‘zelfredzaamheid’). Tegelijkertijd leidt het tot spanningen in de dagelijkse praktijk: regels en contractverhoudingen staan burgerinitiatief soms in de weg.
Op 12 maart gaan we met elkaar in gesprek! Waar zit het spanningsveld tussen de formele instanties (zorgverzekeraars, gemeenten, instanties) en de burgerinitiatieven (netwerken, mantelzorg)? Is er een kanteling zichtbaar? Welke rol zou de politiek/overheid hierin kunnen spelen?

Een drietal inspirerende sprekers geven hun visie:

Jean Philippe de Jong, senior Zorg bij De Argumentenfabriek

De Argumentenfabriek heeft recent het Kaartenboek Gezondheidszorg 2015 uitgebracht ‘zó werkt de zorg in NL’. Jean Philippe de Jong schetst aan de hand daarvan een beeld van de veranderingen in de zorg per 1 januari 2015: waarom en hoe verandert het zorgstelsel? Waarbij hij de link legt tussen politieke beleid en de praktijk van de zorg ‘dichter bij de burger’.

Sjaak de Gouw, directeur van GGD Hollands Midden

Vanuit de GGD is men actief betrokken bij vroegsignalering en stimuleren van participatie. Sjaak de Gouw zal in zijn verhaal ingaan op het betrekken van burgers bij beleid en wijkactiviteiten en inzoomen op hoe belangrijk participatie is als determinant van gezondheid.

Else Roetering, ambtelijk secretaris van de Landelijke Cliëntenraad

De Landelijke Cliëntenraad tot slot focust op burgerinitiatieven en cliëntenparticipatie. Welke initiatieven worden ontplooid? Zijn ze succesvol of leiden ze tot spanningen? Waar is de verantwoordelijkheid van de overheid bij het waarborgen van het vangnet? En hoe verhoudt deze verantwoordelijkheid zich tot de verschillende burgerinitiatieven?

U bent van harte uitgenodigd om met ons hierover te debatteren! Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.
Graag tot ziens op 12 maart 2015 voor een sprankelend debat!

Met vriendelijke groet,
Tof Thissen
Voorzitter

Programma

  • 16.00 uur Ontvangst
  • 16.30 uur Algemene Ledenvergadering
  • 16.45 uur Welkomstwoord door dagvoorzitter Tof Thissen
  • Inleiding *
  • Gevolgd door debat
  • 18.30 uur Afsluiting met borrel

* inleidingen door:


Terug naar overzicht